Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Om Fredspolitisk regnskap 2009>>Om Prosessen

Om Prosessen

Her finner du en kort oppsummering av hvordan det fredspolitiske regnskapet for 2009 er blitt til, hvem som er involvert og hvordan vi tenker å bruke dette i tiden fremover.

Høsten 2009 har altså Norges fredsråd et større valgkampprosjekt vi har kalt «Fredspolitisk regnskap 2009». Dette er en analyse av partienes fredsprofil i deres program for Stortingsvalget i 2009, laget av Norges fredsråd. Regnskapet vil lanseres på Litteraturhuset i Oslo (Amalie Skram salen) kl 17.00 tirsdag 1. september. På dette møtet vil de politiske partiene som analyseres i dette regnskapet få respondere på funnene, samtidig som vi inviterer til fredspolitisk debatt partiene i mellom.

«Fredspolitisk regnskap 2009» er altså en analyse av de viktigste partienes fredspolitikk, slik denne fremkommer programmene partiene går til valg på, høsten 2009. I tillegg analyseres partienes egenutvikling innen fredspolitikken gjennom å sammenlikne partienes tre siste partiprogram.

Norges fredsråds 22 medlemsorganisasjoner (heretter refert til som fredsbevegelsen) har gjennom dette prosjektet definert ti fredspolitiske indikatorer. Dette er altså fredspolitiske saker fredsorganisasjonene mener partienes politikk skal vektes opp mot for at vi skal kunne betegne dem som fredspolitiske. Fredsorganisasjonene har over de siste fem år utviklet fellesposisjoner på de fleste av disse politikkfeltene. Dette gjør det forholdsvis enkelt å avgjøre i hvilke grad partiene deler fredsbevegelsens oppfatning i disse sakene. Norges fredsråd har også drevet lobbyarbeid på vegne av medlemsorganisasjonene ovenfor programkomitéene i partiene på stortinget i forhold til deres arbeid frem mot landsmøtene i 2009. I Fredsrådets innspill til samtlige partier finner du fredsbevegelsens holdning i de overnevnte saker oppsummert.

«Fredspolitisk regnskap 2009» er også tilgjengelig som rapport. Dennes første del en gir en kort analyse av fredsprofilen i hvert av de ni partienes fredsprofil. Dette er ment som en introduksjon til den mer detaljerte analysen i det del to. Her gjennomgås alle relevante uttalelser i alle partienes programmer i forhold til de ti fredspolitiske indikatorene. Samtlige sitat fra partiprogrammene som ligger til grunn for denne analysen er opplistet per parti på det fredspolitiske regnskapets webside. I analysens tredje del ser vi på partienes egenutvikling innen fredspolitikken ved å sammenlikne partienes tre siste Stortingsvalgprogram. Avslutningsvis, i del fire, oppsummerer og konkludrere vi i forhold til hvilke partier som synes å være best på fred ut fra deres politiske program.
powered by jm