Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne

SV har både et prinsipprogram og et arbeidsprogram. Prinsipprogrammet (PP) er fra 1995. Ettersom dette programmet ikke er tilgjengelig i Pdf format2 har vi måttet samle inn teksten i programmet slik den foreligger på www.sv.no for så å formatere dette i pdf. Samlet blir da prinsipprogrammet på 47 sider, hvorav ca 5 sider er linker/ tomrom grunnet formatering. Slik vi leser PP er dette derfor på 42 sider.

PP starter opp med å gi leseren noen «tenk deg» scenarier i forhold til hvordan SV ønsker å bidra til at verden skal bli i kapittel 2. Her heter det blant annet: «Tenk deg en verden der konflikter løses med fredelige midler.». Av de seks hovedutfordringene PP fremhever i sitt sammendrag er også «Sikkerhet og fred» det sistnevnte. Her heter det eksempelvis at: «Hovedutfordringene er å fjerne årsakene til konflikter og bidra til at konflikter løses uten bruk av vold.»

PP beskriver militarisme på en sammenliknbar måte som Rødt gjør i sine program. Det heter eksempelvis at «Gjennom kapitaleksporten utvikler storkapitalen en interesse for politisk og militær kontroll over de land og markeder hvor de har sine investeringer. Dette er imperialisme. Konkurransen mellom ulike imperialistiske interesser har i det tjuende århundre bidratt til to verdenskriger.» og ikke minst «Frigjøringsbevegelsene i de tidligere koloniene og åpne konflikter mellom mange utviklingsland har også hatt sitt utgangspunkt i den internasjonale økonomiske avhengigheten og politiske undertrykkingen.» Kapittel 4.3 i PP heter «mål: En fredelig verden», og er opplagt av særlig fredspolitisk interesse. Her brukes begrep som ikkevold, og fredsprofilen synes entydig. Samlet sett er det imidlertid mye som kunne vært gjort med PP for «mainstreaming» av denne fredsprofilen. Eksempelvis snakkes det ikke om behovet for ikkevoldelig konflikthåndtering i skole eller i forskningssammenheng, slik eksempelvis Miljøpartiet De Grønne gjør. PP legger ved flere anledninger opp til tett samarbeid med fredsbevegelsen, og viser at SV i stor grad identifiserer seg med oss fredsfolk. Samtidig glemmer ofte PP fredsbevegelsen når viktige samfunnskrefter eller potensielle samarbeidspartnere opplistes. Et eksempel på dette er «Sosialister må arbeide for samfunnsendringer på mange plan. Innsats gjennom parti og bevegelser må følges opp i egen hverdag. Solidaritet, likestilling, omsorg og miljøbevissthet er verdier som også må forplikte oss som enkeltmennesker.»

SVs arbeidsprogram for 2009 - 2013 er tilgjengelig på partiets webside i et annerledes format enn de andre partienes program. For å løse dette problemet tok vi utgangspunkt i Krfs program, hvilke har 377, 33 ord per side. Da vi registrerer at SVs program teller 40 873 ord, tilsier dette at programmet er på 108 sider med tilsvarende formatering som Kfr bruker for sitt program. Med dette anslaget som basis tilsier dette at SVs programmer samlet utgjør 150 sider.

SVs arbeidsprogram (AP) vektlegger nærhet til fredsbevegelsen og generell fredsprofil sterkere enn PP. Allerede i APs første avsnitt heter det at «SV er et fredsparti. Vi arbeider for nedrustning og fredelig konfliktløsning», og et helt av programmets 12 kapittel er tilegnet fredssak, under tittelen «Fred og solidaritet». Dette kapittelet er nesten dobbelt så langt som eksempelvis kapittelet om feminisme, eller det om kultur og idrett. Faktisk er denne fredsdelen gitt høyere prioritet i dette programmet, enn i noe annet av de partiprogrammene gjennomgått i denne studien. Allikevel får ikke fredsprofilen gjennomsyre SV programmet helt. Eksempelvis omtales ikke fred mellom introduksjonen og kapittel 11 i programmet. Fredsuttalelsene er altså opphopet i programmet, hvilke kan indikere at fredsideologi ikke anses viktig innen alle delene av politikken. Et element som kan ses i sammenheng med SVs fredsprofil, og som i større grad enn andre fredstema gjennomsyrer i AP, er forebygging. SV er flinke til å trekke frem behovet for forebygging av eksempelvis vold og kriminalitet gjennom forebygging i skolen, frivillighet og diverse velferdssystem.

APs grunnleggende forståelse av konfliktdynamikk kommer særlig til uttrykk ved følgende utsagn: «Våre mål om fred og utvikling i verden avhenger i dag mer enn noe annet av kamp mot global oppvarming og den globale kapitalismens rovdrift på mennesker og miljø. SVs internasjonale politikk må derfor ses i lys av vår politikk for å stoppe klimaendringene, som er nærmere beskrevet i miljødelen av dette programmet.» Dette perspektivet anerkjenner ikke nødvendigvis ikkevoldelig konflikthåndtering som et mål i seg selv, og kan tolkes som at partiets tradisjonelle fredspolitikk får en mer underordnet rolle i dette programmet, enn i prinsipprogrammet fra 90-tallet.
powered by jm