Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Senterpartiet

Senterpartiet

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne

Sps har kun ett program, men det er til gjengjeld på hele 141 sider. Dette Stortingsvalgsprogrammet har både egen FN og en egen nedrustnings del. Allerede i programmets første del, om Senterpartiets verdigrunnlag, kommer fredsprofilen frem ved følgende utsagn: «Varig fred mellom folkeslag og nasjonar byggjer på gjensidig respekt for ulike kulturar og levesett.» Senterpartiets program er imidlertid ikke særlig sterk på å forklare sin fredsprofil gjennomgående i programmet. Forklarende utsagn som «kamp om jord- og vassressursar kan skape konfliktar mellom folk og nasjonar» forekommer, men dog ganske sjeldent. Et tilsvarende eksempel er: «ein strategi for førebyggjande handling må røre ved dei vanlegaste årsakene til konfliktar både mellom statar og internt, mangel på kontroll over land og vatn og innverknad over eigen livssituasjon». Store deler av det lange programmet blir stående uten noen form for fredspolitiske referanser. Programmet har kan allikevel sies å ha en gjennomgående fredsprofil.

Senterpartiet er særlig gode på nedrustning. De tar for seg en del saker i denne anledning som ingen eller få andre partier kommer inn på i sine program. Blant eksemplene på dette er CFE avtalen og FNs våpenhandelregister. Sp scorer også høyt på en rekke fredsindikatorer grunnet deres grunnleggende defensive holdning til militærmakt. Sps program er blant de beste på fredssak. Programmet er bedre enn i 2005.
powered by jm