Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Venstre

Venstre

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne

Venstres stortingsvalgsprogram er på 87 sider, i tillegg har partiet et prinsipprogram på 32 sider. Prinsipprogrammet sine formuleringer av relevans for denne gjennomgangen er i all hovedsak de samme som fremkommer i stortingsvalgprogrammet, men visse fredsutsagn utkrystalliseres i prinsipprogrammet. Eksempler på dette er: «intet må stå uprøvd for å forebygge krig, og forhindre at beredskapen for en krigstilstand krenker liberale verdier» og «fred og sikkerhet overalt i verden er alle liberaleres moralske plikt».

De første sidene stortingsvalgsprogrammet benyttes til å introdusere partiets essens. Her fremkommer ingen fredsperspektiv eller fredspolitikk. Partiet har i det hele tatt dempet fredsretorikken betraktelig siden sist program. Fred er ikke lenger noen gjennomgående tematikk i programmet. Hele 10 av partiets 21 fredspoeng oppnås på stortingsvalgsprogrammets siste halvannen side. Dette er illustrerende på flere måter. Partiet innehar ofte de rette standpunkt, fremmer dem, men ofrer hverken plass eller fokus på nettopp disse sakene. Stortingsvalgsrogrammets omtale av nordområdepolitikken reflekterer til en viss grad fredspolitikk. Her heter det eksempevis at «Venstre vil fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå» og at «Venstre vil bevare nordområdene som en region preget av lavspenning og internasjonalt samarbeid.»

Mange av de tradisjonelle fredssakene som fredsorganisasjonene har artikulert til partiet i de senere år er kommet med i Venstres program. Selv om mange av de gode sakene dermed har funnet sin vei inn i programmet mangler imidlertid programmet en gjennomgående fredsprofil. Venstres program er fortsatt ikke blant de verste, men er komparativt langt svakere enn tilfellet var i 2005.
powered by jm