Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne

Krfs Stortingsvalgsprogram er på 105 sider. Programmet har klare fredpolitiske referanser, et eget avsnitt kalt «Fred og forsoning» og et annet heter «Frivillig arbeid». I prioriteringen av frivillighet går de lengre enn de øvrige borgerlige partiene. Et annet fredspolitisk relevant kjennetegn ved Krf programmet er fokus på forebygging av samfunnsproblemer, deriblandt også tiltak for forebygging av ulike former for vold. Dette styrker klart Krf sin fredsprofil i programmet.

Fredsprofilen i Krfs program er allikevel sterkest når det gjelder internasjonal politikk. I denne sammenheng heter det eksempelvis at «Norge skal vise lederskap i spørsmål som handler om miljø og klima, fredsarbeid og konfliktløsning, og ikke minst fattigdomsbekjempelse» og videre: «KrF vil aktivt arbeide for at Norge skal være en fredsnasjon, som aktivt bidrar til sosial rettferdighet, konfliktløsning, forsoning og fredsarbeid.» Relasjonen mellom fred og fattigdomsbekjempelse understrekes eksempelvis med følgende utsagn: «Å skape fred eller redusere konfliktnivået er dermed også en viktig faktor for å redusere fattigdom».

Krfs program er mer forklarende i forhold til voldsrelasjoner enn andre program. Uttalelser som «Krig og konflikt er også en av de største hindringene for demokrati og utvikling» eller «Konflikter kan spre seg til nye områder og skape store flyktningestrømmer» belyser dette. Andre interessante eksempler er: «Krig og konflikter er den størst trusselen mot internasjonal orden», «Verdien av å kunne leve i fred og frihet er grunnleggende for menneskers utvikling» og «Nestekjærlighetsprinsippet tilsier i tillegg at vi uansett ikke kan stille oss likegyldige til menneskelige lidelser som følge av krig». Fredsambisjonene i programmet er dermed å anse som høye, og de gjentas. Et eksempel på dette er «Krf vil bidra til fred, demokrati og menneskerettigheter i land og områder preget av konflikter og maktmisbruk». En særlig interessant forklarende bemerkning i forhold til dette er: «Arbeidet for fred og forsoning i verden er viktig både ut fra norsk egeninteresse og våre ideelle verdier».

Det er klare tegn til at innspill til prartiprogram, og annen politisk kommunikasjon fra Norges fredsråd og våre medlemsorganisasjoner er tatt på alvor i Krf. Dette kommer til syne ved flere sammenfallende fredsperspektiv i Krfs partiprogram. Krf kommer dermed godt ut av denne undersøkelsen. I forhold til de ti fredspolitiske indikatorene kommer Krf kun ut negativt på en av disse, hvilke er den om krigen i Afghanistan. Krf scorer heller ikke fredspoeng i forhold til kvinner fred og sikkerhet indikatoren, men på alle de åtte resterende indikatorene scorer Krf rimelig høyt i forhold til gjennomsnittet. Dette etterlater et inntrykk av at partiet har en rimelig helhetlig fredstanke bak politikken sin. Særlig i forhold til fredskultur og oppslutning om folkeretten har Krf mange gode momenter i programmet sitt.
powered by jm