Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Høyre

Høyre

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne.

Høyres Stortingsvalgsprogram er på 65 sider, mens deres prinsipprogram er på 16 sider. Prinsipprogrammet har klare fredpolitiske referanser, i motsetning til Frps program. Dette eksempelvis ved følgende utsagn: «Høyre mener Norge har ansvar for å bidra til å løse de store utfordringene knyttet til klima, terrorisme, fattigdom og nød. Det gjør vi gjennom å bidra til økonomisk utvikling, konfliktforebygging og fredsskapende arbeid» og «Derfor mener Høyre det er viktig å bygge opp om sterke, effektive og demokratiske internasjonale institusjoner som bidrar til et fredelig og rettferdig verdenssamfunn»

Stortingsvalgsprogramets introduksjon («Muligheter for alle!») nevner hverken fredspolitikk eller sikkerhetspolitikk eksplisitt. Når H oppremser hva som er de norske sikkerhetspolitiske interesser kommer «fred» først1, i motsetning til i Frps program. På samme måte som med Frp er det kun i denne konteksten at fredsbegrepet benyttes i hele Høyres program. I begge partienes tilfeller følges også denne ene «freds- setningen» de har opp med at det derfor er avgjørende at Norge bidrar aktivt i NATO.

I Høyres prinsippprogram for 2009-2013 omtaler kun en form for fredspolitikk eksplisitt. Dette gjelder spredning av atomvåpen. Ellers påpekes behovet for konfliktforebygging eksempelvis ved uttalelser som: «Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød gjennom forebygging av konflikter, katastrofehjelp og ved å gi trygghet fra forfølgelse.» Det er imidlertid ingen tegn til at noe som helst fra Norges fredsråds innspill til Høyres programkomité er kommet med i partiets endelige program.
powered by jm