Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 1: Nedrustning.

Tema nr 1: Nedrustning.

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse som ligger til grunn for kvalitetsvektingen:

Hverken Frp eller Høyre kan i ordets rette forstand sies å ha noe som helst nedrustningspolitikk i sine program. Det nærmeste noen av disse kommer er Høyres uttalelse om at de vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. Dette er selvsagt positivt, derav også Høyres ekstra + 1 uttelling på kvalitetsvektingen. Grunnen til at dette momentet ikke gir utslag i fredsmoment er at H også har et moment for opprustning i sitt program. Dette handler om at H vil ruste opp det norske forsvaret, og dermed utliknes det positive ikkesprednings-momentet. Frp har tilsvarende opprustnings-moment i sitt program, men altså ingen moment som kan tolkes i motsatt retning, og ender dermed på -1 i antall nedrustningsmoment. Kvalitetsvektingen går videre 1 moment i negativ retning, da samtlige andre partier har nedrustningsmoment i sine program. Frp isoleres altså som det eneste parti som absolutt ikke viser interesse for nedrustningspolitikk i sine program.

Kr.F sine to nedrustningsmoment består av en bemerkning om viktigheten av nedrustningsarbeidet og en generell støtte til atomnedrustning. Dette er ikke å anse som originale argument, eller moment som er i stand til å trekke nedrustningsdebatten fremover. Kvalitetsvektingen blir dermed lik deres antall moment. Venstre er mer progressive i sin nedrustningspolitikk. De er mer konkrete enn de andre borgerlige partiene ved at de forholder seg til saker som prøvestansavtalen, ikkespredningsavtalen og NATOs atomstrategi. De er til tider progressive, eksempelvis ved at de er det eneste borgerlige partiet som vil oppheve NATOs strategi for førstebruk av atomvåpen og ønsker et forbud mot atomvåpen. Dette får Venstre to ekstra kvalitetspoeng for.

MDG har det programmet som definitivt får flest nedrustningspoeng per ord benyttet på tematikken i deres program. De fremstår enkle og absolutte i sine nedrustningskrav. Det er ingen andre parti som krever totalforbud av former for radioaktiv ammunisjon, og det er heller ingen andre som påpeker at sivil atomkraftproduksjons nærhet til våpenteknologi er et argument imot å ta denne teknologien i bruk. Dette scorer MDG to ekstra kvalitetspoeng på. Rødt fremstår også med to nedrustningsmoment de er alene om; at Norge ikke burde gå til innkjøp av kampfly overhodet, og at de ytrer støtte til FMCT prosessen3. Dermed gir vi også Rødt to ekstra kvalitetspoeng i forhold til nedrustningspolitikken.

Når det gjelder Ap, Sp og Sv er disse partienes program rett og slett overlegne alle andres på dette politikkfeltet. Ap har mange tradisjonelle nedrustningsmoment i sitt program, og scorer høyt på det. Aps formuleringer er imidlertid mer ullene enn foreksempel Venstres, og det blir dermed vanskelig å gi partiet mange ekstra kvalitetspoeng. Ap er imidlertid forbilledlig tydelige når det kommer til motstand mot opprustning i verdensrommet og de adresserer atomfrie soner. Når dette vektes opp mot deres «kanskje» til konvensjon mot atomvåpen og gjentakelser av fredsmoment (som de allikevel får poeng for i lilla søyle) gir vi kun ett ekstra kvalitetspoeng til partiet i denne omgang. Senterpartiet gjør det også svært godt på nedrustning. De er eksemplariske i sin omtale av forbud mot atomvåpen, motstanden mot militarisering av verdensrommet, og ikke minst motstanden mot USAs rakettskjold i Europa. Alt dette poengteres Sp med ekstra kvalitetspoeng for. De er også sterkere på landminer/ klasevåpen problematikken enn de øvrige partiene, og de adresserer tillitsbyggende tiltak i forhold til CFE, hvilke ingen andre partier gjør i sine program. Dermed innkasserer Sp fire ekstra kvalitetspoeng i denne gjennomgangen.

Det eneste partiet som er bedre på nedrustning i sitt program enn Sp er SV. SV er like tydelige som MDG i sine nedrustningsmoment, og mange av dem er det kun SV som har. Eksempelvis gjelder dette krav i forhold til militært forbruk i bistand og behovet for frigjøre midler til utvikling gjennom å redusere militært forbruk. Samlet gis SV fire ekstra kvalitetspoeng for de to nevnte, samt tydelighet i rakettskjoldsaken og i forhold til NATOs atomstrategi.

De rødgrønne er rett og slett overlegne i forhold til nedrustning. Mens de fire borgerlige partiene samlet ikke har mer enn åtte nedrustningspoeng for sine program, samtidig som disse programmene fremmer opprustning ved flere anledninger, har ingen av de tre rødgrønne partiene noen opprustningsmoment, men hele femtito nedrustningsmoment. Disse poengene er rimelig jevnt fordelt mellom partiene; Ap har sytten, mens Sp har tjueto og SV tjuetre. Det er dermed ingen tvil om at et rødgrønt regjeringsalternativ har langt større troverdighet i forhold til nedrustningspolitikken enn alle øvrige alternativ. Nedrustningspolitikken er imidlertid et av få politikkområdene som undersøkes i fredspolitisk regnskap hvor resultatet er en fullstendig seier for de rødgrønne.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder nedrustning er at SV er best, Sp nest best og Ap er tredjebest i sine partiprogram.
powered by jm