Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 3: Kvinner, fred og sikkerhet

Tema nr 3: Kvinner, fred og sikkerhet

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Dette er den fredspolitiske indikator færrest partier synes å være interessert i. SV har uten tvil ivaretatt saken best i deres program. Ap viser også forståelse for saken, og får også et ekstra kvalitetspoeng fordi de i tillegg til momentene som støtter opp om UNSC 1325 sitt innhold også taler for likestillingsarbeidet i FN mer generelt. Når det gjelder Rødt har de ingen direkte omtale av kvinner fred og sikkerhet, men uttrykker generelle holdninger i likestillingspolitikken som støtter opp om UNSC 1325 målsettinger, og får derfor et ekstra kvalitetspoeng. SV uttrykker også likestilligsmål i forhold til asyl og bistandspolitikk som bygger opp om UNSC 1325, og får derfor to ekstra kvalitetspoeng i denne sammenheng. Ingen av de øvrige partienes program synes å uttrykke noe som helst av relevans i forhold til denne tematikken. Dette må anses som fredspolitisk svakt.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder kvinner, fred og sikkerhet er at SV er best, Ap nest best og Rødt er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm