Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 4: Våpenhandel

Tema nr 4: Våpenhandel

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Frp, Høyre, Rødt og De Grønne omtaler ikke våpenhandel i sine program. Dette er svakt. Riktignok tilsier De Grønnes klare ikkevoldlinje at de er motstandere av norsk våpeneksport, hvilke gir dem et ekstra kvalitetspoeng, selv om ikke våpenhandel omtales direkte i denne sammenheng. Den samme godvilje tillegges Rødt for sin tydelighet i forhold til at Norge ikke skal bidra i kriger som Irak og Afghanistan, som altså utgjør hovedmarkedet for norsk krigsmaterielleksport i dag. Uansett er det skuffende at de to radikale partiene ikke omtaler våpenhandel i sine program. Når det gjelder Høyre og Frp er dette mer som forventet, da disse partiene også har utelatt denne tematikken i tidligere program, hvilke selvsagt også er høyst beklagelig.

Venstre har tidligere vært det fredspolitisk beste partiet på borgerlig side i våpenhandelsammenheng. I denne analysen ser vi imidlertid at Kr.F fremstår mer progressive enn Venstre i våpenhandelpolitikken. Begge disse mellompartiene fremstår mindre ambisiøse enn de rød- grønne partiene. Venstre synes altså ikke å være like på hugget som tidligere i denne saken. Eksempelvis har de med en formulering hvor man begrenser nytten av å innføre strengere merking og sporing i forhold til norsk eksport, da det kun gjelder i forhold til konfliktområder, og ikke uønskede mottakere mer generelt. Det ble vurdert å trekke Venstre et kvalitetspoeng for dette, selv om så ikke ble resultatet av kvalitetsvektingen.

Ap gjør det på sin side bedre enn tidligere i denne gjennomgangen av våpenhandelpolitikken. Deres program har nå bedret seg i forhold til sluttbrukererklæringer, selv om det ennå ikke er like godt som Sp og SVs program i denne saken. Ap er imidlertid svært gode på internasjonale tiltak for å regulere våpenhandelen, og får ekstra kvalitetspoeng for dette, i tillegg til ekstra kvalitetspoeng for å adressere skattelegging av våpenhandelen som en mulig inntektskilde for FN. Ap mister imidlertid ett av disse ekstrapoengene grunnet deres promotering av gjenkjøpsavtaler for norsk krigsmateriell-industri, hvilke igjen legger til rett for å øke krigsmateriell-eksporten fra Norge.

Sp er ikke bare tydelige når det gjelder behovet for merking og sporing, sluttbrukererklæringer, norske krigsmaterielleksportører i utlandet og eksportkontrollråd (hvilke også SV får uttelling for), men de har også et poeng om styrking av FNs våpenhandelregister som ingen andre partier omtaler i sine program. Dette gir Sp hele fem ekstra kvalitetspoeng. SVs program avsetter mer plass enn de andre programmene til våpenhandelpolitikken, er langt tydeligere og mer progressive i saken enn de andre, og vinner dermed stort i denne analysen. Med tjueseks momenter på tematikken i fredspolitisk retning er SVs program mer omfattende enn alle de andre partienes programs omtale av tematikken til sammen. I tillegg til det overnevnte får SV ekstra kvalitetspoeng for motstand mot eksportstøtte, støtte til våpenembargoer, skattelegging av våpenhandelen og mål om begrensning av våpenhandelen som helhet. Samlet gir dette SV åtte ekstra kvalitetspoeng i forhold til våpenhandelpolitikken.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder norsk eksport av krigsmateriell er at SV er best, Sp er nest best og Ap er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm