Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 5: Verneplikt og ikkevoldelig forsvar

Tema nr 5: Verneplikt og ikkevoldelig forsvar

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Frp har to uttalelser i sine program som taler til fordel for vervede styrker og bruk av private sikkerhetsselskap i det militære. Disse momentene teller negativt i denne sammenheng. Høyre omtaler verneplikten ved flere anledninger, men ikke alternativer i ikkevoldelig eller alternativ retning, slik vi evaluerer det her. Programmene kan dermed heller ikke gis poeng.

Kr.F får poeng for å gå imot allmenn verneplikt for kvinner, og poengteres for verdsetting av NGOers, sivilforsvarets og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapsbidrag til forsvaret. De siste tre momentene kunne i og for seg medregnes under tema nr 5 (defensiv innretning av forsvaret), men vi så det mer relevant å regne momentene inn under dette tema grunnet det relevante programmets gitte kontekst. Dette gir Kr.F også ekstra kvalitetspoeng for inkludering av sivile ressurser i forsvaret på de siviles premisser, i tillegg til ekstra kvalitetspoeng for å motsette seg kvinnelig verneplikt.

Venstre gis poeng for å understreke at siviltjenesten ikke skal gjøres lengre enn militærtjenesten, og at militærnektere ikke skal fengsles. Det siste gir også ekstra kvalitetspoeng. De Grønne får stor uttelling på dette temaet. Grunnen er at partiet ønsker kontinuerlig opplæring og beredskap i forhold til sivile forsvarsmetoder som ikkesamarbeid og ikkevolds aksjonisme, og samtidig krever retten til totalnekt uavhengig av forsvarsform. Dette gir partiet hele fem ekstra kvalitetspoeng.

Ap har en veldig god formulering om at de vil gjøre siviltjenesten fredsrelevant og kompetansebyggende. Denne får de også to ekstra kvalitetspoeng for. Ellers har deres program en del mer uklare formulering av interesse, men som ikke kan oppregnes som fredsmoment i denne sammenhengen. Ap får også uttelling for å ønske mer mangfold i det militære. Sp får uttelling for å motsette seg kvinnelig verneplikt og vervet forsvar. Det første får de også ekstra kvalitetspoeng for. SV får uttelling for å stresse nødvendigheten av å forebygge konflikter og å motsette seg profesjonalisering av forsvaret i denne sammenheng. De trekkes imidlertid for å ønske kvinnelig verneplikt velkommen, og mottar ingen ekstra kvalitetspoeng i denne analysen.

Rødt skiller seg fra de andre partiene i denne analysen ved at de fokuserer langt mer på retten til å deserte ved aggresjonskrig, retten til å drive politisk arbeid som sivilarbeider, opplæring i sivile motstandsformer og retten til å nekte militæret på politisk grunnlag. Dette får partiet god uttelling for, og siden partiet står alene om mye av dette innkasserer de hele fire ekstra kvalitetspoeng. Ett av disse tapes imidlertid grunnet deres oppslutning om kvinnelig verneplikt.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder vernepliktspolitikk og ikkevoldelige forsvarsformer er at MDG er best, Rødt er nest best og Krf er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm