Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 8: Støtte til fredsbevegelsen

Tema nr 8: Støtte til fredsbevegelsen

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

I denne analysen peker særlig De Grønne og SV seg ut, ved at disse partienes program både identifiserer seg med fredsbevegelsen, og i tillegg eksplisitt ber fredsbevegelsen med på sitt politiske prosjekt. Denne holdningen ligger til grunn for de fleste av de fire ekstra kvalitetspoeng hver av partiene får. Interessant nok har begge partiene like mange momenter som uttrykker nærhet og støtte til fredsbevegelsen, som de har momenter som støtter opp om sivilsamfunnet generelt. Dette anses som svært tillitsskapende og positivt av fredsorganisasjonene.

Rødt inkluderer ikke fredsbevegelsen like konsistent som de overnevnte når de ramser opp folkelige bevegelser de har sans for eller samarbeidspotensiale med. Rødt er allikevel klare på at de deler prosjekt med mye av antikrigsbevegelsen.

Sp, Venstre og Kfr følger tett på de foregående. Disse partiene identifiserer seg til en viss grad med fredsbevegelsens prosjekt, støtter opp om fredsbevegelsen til viss grad, men er langt mindre tydelige på dette i sine program enn de overnevnte.

Denne gangen er partiene langt likere hverandre enn tilfellet er ved analyse av de fleste andre fredspolitiske indikatorene. Ap, Høyre og Frp er også temmelig like i denne sammenheng. De gis alle ekstra kvalitetspoeng for ønske om momskompensasjon for frivillige organisasjoner, men oppfattes mindre engasjert i fredsbevegelsen som sådan enn de øvrige partiene.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder støtte til fredsbevegelsen er at SV er best, MDG er nest best og Rødt er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm